Díky projektovým aktivitám vznikl v Krizovém centru nový program „Rozvodem bez újmy“, který je inspirovaný osvědčenými postupy ze zahraničí a nabízí efektivní způsob práce s celým rodinným systémem. Program je určen pro rodiny, které se v souvislosti s rozvodem ocitly v těžké situaci a potýkají se zejména s obtížnou komunikací týkající se péče a kontaktu s dětmi.

S rodinou se pracuje formou skupinových setkání (3-5 párů s dětmi) dle stanoveného harmonogramu, tyto skupiny jsou proto uzavřené. Skupinová forma pro rodiče působí jako sociální brzda vzájemného konfliktu, u dětí naopak pomáhá v pocitech sounáležitosti.

Sk pro rodinu

Cílem programu je:

 • Přerušit nekonstruktivní vzorce chování a komunikace rodičů a pomoci jim hledat jiné způsoby řešení konfliktních témat s ohledem na prožívání a potřeby dětí.
 • Obrátit pozornost rodičů na prožívání a potřeby dětí v konfliktní situaci.
 • Rozvíjet náhled rodičů na potřeby dětí vzhledem k porozvodovému uspořádání péče o děti.
 • Umožnit rodičům vcítit se do dětí; prostřednictvím terapeutických technik zažít „jaké to je být v kůži dítěte“.
 • Podpořit konstruktivní rodičovský vztah s ohledem na psychické zdraví dětí.
 • Posílit rodičovské kompetence, kooperaci a komunikaci mezi rodiči ohledně potřeb dětí.
 • Podpořit psychickou pohodu dětí, schopnost vyjadřovat jejich potřeby rodičům a ukotvit psychické zdroje zvládání zátěžových situací.
 • Pomoci rodičům vytvořit párovou dohodu ohledně kontaktu a předávání dětí mezi rodiči s ohledem na potřeby dětí. Tato dohoda je zároveň hlavním výstupem programu.

 

Služba je vhodná pro klienty, kteří procházejí opakovanými dlouhodobými spory spojenými s péčí o děti po rozvodu např.:

 • Nejsou schopni se sami dohodnout na uspořádání prázdnin, svátků, kroužků a volnočasových aktivit pro děti.
 • Přináší stížnosti (často i vzájemně) o druhém rodiči, který nedodržuje soudní rozhodnutí, nepřipravuje řádně děti na kontakt, nevybaví je dle požadavků.
 • Předávání dětí probíhá v konfliktní atmosféře, tj. hádky, natáčení na kameru/mobil, volání Policie ČR.
 • Ohlašují negativní reakce dětí před, nebo po setkání s druhým rodičem (změna chování, „rozhození“, pomočování a další psychosomatické příznaky – bolesti hlavy, bříška, změna spánkového či jídelního režimu).
 • Děti odmítají kontakt s jedním rodičů, ačkoliv podle závěrů soudně znaleckých posudků není překážek ve výchovném působení obou rodičů a oba jsou soudem shledáni jako vhodní pro výchovu svých dětí.

 

Služba NENÍ vhodná pro klienty, kteří zároveň:

 • Prochází aktuálním soudním řízením, čekají na výsledek opatrovnického soudu, nebo na znalecké posudky.
 • Prošli domácím násilím (zde je problematické určit, jestli jde o podezření na domácí násilí, nebo je prokázané, ať už fyzické či psychické – každopádně pokud jeden z partnerů o tomto hovoří, projevuje příznaky oběti a odmítá se s druhým setkat, není vhodné doporučovat tuto službu – vhodnější je služba podporovaná setkávání pro rodiče a děti kombinovaná se skupinou pro muže/ženy, kde mohou rodiče pracovat bez přítomnosti druhého).
 • Jeden, nebo oba rodiče mají drogovou, nebo jinou závažnou závislost; příp. prokázanou psychopatologickou poruchu (rozhodují znalecké posudky z oboru psychologie a psychiatrie).

 

Průběh programu:

 • Přijetí do programu předchází individuální a následně párová konzultace rodičů s pracovníky Krizového centra (zmapování situace rodiny, předání informací o službě, podpis dohody o absolvování celého programu).
 • Nulté setkání je určeno pro blízké osoby rodiny (prarodiče, noví partneři, přátelé či sourozenci rodičů, jiní odborníci, kteří s rodinou dosud pracovali), setkání trvá cca 1 hodinu a slouží k představení a vysvětlení programu i pro širší rodinu a jejich zapojení a angažování do procesu změn.
 • Samotný běh programu zahrnuje 8 setkání (5 setkání pro rodiče i pro děti, které probíhají paralelně, a 3 setkání, která jsou realizována dohromady) každých 14 dní v odpoledních hodinách.

 

Letáček zde.

Konkrétní termíny viz Události.