Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.s. je průběžně financováno z různých zdrojů, podle nichž upravuje svoji činnost.

V roce 2018 jsou činnosti Krizového centra financovány z těchto projektů:

1. Sítování odborníků jižních Čech:

V Operačním programu Zaměstnanost, ve výzvě Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí byl projekt Síťování odborníků jižních Čech podpořen částkou 1 319 020,- Kč. Projekt je financován ze zdrojů Evropské unie. Realizace projektu je plánována na období od 1.5.2017 do 30.4.2019.

Aktivity projektu směřují k zavádění postupů síťování odborníků pracujících v oblasti služeb pro ohrožené rodiny a děti v regionu jižních Čech jako nástroje oborové a mezioborové spolupráce. Vzniklá platforma zajistí svým členům odborný růst, koordinovanější služby pro klienty a zvýší profesionalitu systému pomoci. Výstupem bude funkční a dlouhodobě udržitelná síť odborných pracovníků, webová aplikace a metodika nastavení procesů, která bude předatelná a realizovatelná v jiných regionech. Cílovou skupinou projektu jsou sociální pracovníci.

 

2. Pomoc Raz 2:

Nadace rozvoje občanské společnosti společně s Českou televizí podpořila projekt Pomoc Raz 2 částkou    302 212,- Kč. Získané finanční prostředky umožní dětem vystaveným psychické zátěži si jednoduše a hned říci o pomoc. Komunikačním prvkem je zprovozněný chat a odstranění bariéry klasického objednávkového systému. Projekt také rozšíří paletu nabízených služeb o dětsko-rodičovskou terapeutickou skupinu, terapeutickou skupinu pro vysoce konfliktní rodiny a bezodkladnou službu dětského psychiatra. Zvýšení efektivity pomoci je zajištěno koordinovanou spoluprací všech, kdo v systému pomoci sehrávají důležitou roli.

         

 

 

3. Podpora rodin v Jihočeském kraji – 2018:

Z dotačního programu MPSV byly získány prostředky v hodnotě 586.444,- Kč na ucelenou pomoc dětem a jejich rodinám s cílem zlepšit rodinné vztahy, posílit rodičovské kompetence a zabránění rozvinutí vztahové či osobnostní patologie. Ze získaných prostředků jsou hrazeny tyto služby:

a) Vztahová rodinná diagnostika

b) Řízené styky (a jeho formy) poskytovanými v případech narušení citové vazby dítěte s jedním z rodičů

c) Párové konzultace práce s rodiči na partnerském, manželském či rodičovském vztahu

d) Podpůrně-terapeutické skupiny – pro muže, pro ženy, pro adolescenty a pro děti

e) Psychosociální poradenství a edukace – tj. individuální konzultace pro rodiče či celou rodinu

f) Psychologicko-terapeutická péče – je intenzivní terapeutická práce psychologa s dítětem nebo rodičem

g) Rodinné konference

Aktivity projektu  jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

4. Krizová pomoc pro děti a rodinu 2018:

I v tomto roce se nám podařilo získat podporu Jihočeského kraje z účelové dotace poskytované sociální služby – Krizová pomoc pro děti a rodinu. Celková výše podpory pro poskytování sociální služby Krizová pomoc pro tento rok činí  978.000,- Kč. Cílovou skupinu pro poskytování krizové pomoci jsou oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, rodiny s dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy a osoby v krizi. Nabízenou aktivitou je poskytnutí okamžitého a bezpečného prostoru pr sdílení osobního trápení a včasná sociálně právní, nebo psychická podpora ve vypjaté o osobní či rodinné situaci. 

ilustrační foto   

5. „Zlepšení ohrožených rodinných vztahů – Kaplice 2018“

Činnost detašovaného pracoviště Krizového centra v Kaplici, byla i letos podpořena z dotace rozpočtu města Kaplice částkou 45 000,- Kč. Cílem projektu je zlepšení a podpora narušených rodinných vztahů (partnerská, rozvodová problematika, spory ohledně péče o dítě atd.) a podpora při zvládání akutních zátěžových životních situací (úmrtí v rodině, zvládání výchovných obtíží atd.). Služba je poskytována ambulantně v prostorách MÚ Kaplice jeden den v týdnu každých 14 dní. Ročně zde pracujeme cca s 20 ohroženými rodinami.

Výsledek obrázku pro logo kaplice

 

Projekty realizované v minulých letech:

Název projektu Doba realizace Projekt je podpořen Částkou Role v projektu
Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech leden 2015 – duben 2017 grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 3 161 168 Kč žadatel (partner Theia – krizové centrum o.p.s.)
Krizová pomoc (sociální služba) 2016 Jihočeský kraj 659 700 Kč žadatel
Podpora rodin v Jihočeském kraji 2016 MPSV – Podpora rodiny 367 864 Kč žadatel
Projekt na podporu a posílení rodinných vztahů leden 2016 – říjen 2016 Jihočeský kraj 300 000 Kč žadatel
Zajištění krizové pomoci 2016 2016 Statutární město České Budějovice 70 000 Kč žadatel
Práce s rodinami s dětmi v rámci pověření SPOD 2016 Statutární město České Budějovice 50 000 Kč žadatel
Zlepšení narušených rodinných vztahů a zvládání zátěžových životních situací 2016 město Kaplice 40 000 Kč žadatel
Rozšíření nabídky služeb pro dětské klienty Krizového centra 2015-2016 Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations 25 395 € žadatel
Psychologická a terapeutická podpora pro ohrožené děti (s psychickými obtížemi a rizikovým chováním) leden 2016 – říjen 2016 Jihočeský kraj 150 000 Kč žadatel
Sociální práce a terapeutické programy pro násilné osoby  1.5.2015-30.4.2016 z prostředků Norských fondů, spravovaných Nadací Open Society Fund Praha. 630 000 Kč partner (žadatelem Theia – krizové centrum o.p.s.)
Krizová pomoc (sociální služba) 2015 Jihočeský kraj 612 400 Kč žadatel
Projekt na podporu rodinných vztahů 2015 Jihočeský kraj 300 000 Kč žadatel
Podpora rodin v Jihočeském kraji 2015 MPSV – Podpora rodiny 225 209 Kč žadatel
Zlepšení narušených rodinných vztahů a zvládání zátěžových životních situací  2015 město Kaplice  42 000 Kč žadatel