Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.s. je průběžně financováno z různých zdrojů, podle nichž upravuje svoji činnost.

V roce 2019 jsou činnosti Krizového centra financovány z těchto projektů:

1. Sítování odborníků jižních Čech:

V Operačním programu Zaměstnanost, ve výzvě Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí byl projekt Síťování odborníků jižních Čech podpořen částkou 1 319 020,- Kč. Projekt je financován ze zdrojů Evropské unie. Realizace projektu je plánována na období od 1.5.2017 do 30.4.2019.

Aktivity projektu směřují k zavádění postupů síťování odborníků pracujících v oblasti služeb pro ohrožené rodiny a děti v regionu jižních Čech jako nástroje oborové a mezioborové spolupráce. Vzniklá platforma zajistí svým členům odborný růst, koordinovanější služby pro klienty a zvýší profesionalitu systému pomoci. Výstupem bude funkční a dlouhodobě udržitelná síť odborných pracovníků, webová aplikace a metodika nastavení procesů, která bude předatelná a realizovatelná v jiných regionech. Cílovou skupinou projektu jsou sociální pracovníci.

 

2. Krizová pomoc pro děti a rodinu 2018:

I v tomto roce se nám podařilo získat podporu Jihočeského kraje z účelové dotace poskytované sociální služby Krizová pomoc pro děti a rodinu. Celková výše podpory pro poskytování sociální služby Krizová pomoc pro tento rok činí  751 000,- Kč. Cílovou skupinu pro poskytování krizové pomoci jsou oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, rodiny s dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy a osoby v krizi. Nabízenou aktivitou je poskytnutí okamžitého a bezpečného prostoru pro sdílení osobního trápení a včasná sociálně právní, nebo psychická podpora ve vypjaté o osobní či rodinné situaci.

 

 

3. Age-friendly pracoviště

V Operačním programu Zaměstnanost, ve výzvě Age managment – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu byl projekt Age-friendly pracoviště podpořen částkou 2 221 985,- Kč. Projekt je financován ze zdrojů Evropské unie. Realizace projektu je plánována na období od 1.8.2017 do 30.7.2021.

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, kompetencí a dovedností pracovníků ve dvou základních oblastech. Konkrétně u řídících pracovníků se jedná o zvyšování kompetencí ve využívání Age managmentu při řízení zaměstnanců s ohledem na jejich specifické potřeby vyplývající z věku a životní situace. U všech zaměstnanců organizace se pak jedná o zvyšování dovedností a kompetencí spojených s využíváním IT technologií při sociální práci a zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření.

 

4. Podpora a posilování rodinných vztahů 2019

Z dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti)  opatření č. III – Podpora odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny byli získány finanční prostředky na realizaci projektu v částce 162 139,-  Kč.

Cílem projektu je zlepšení rodinných vztahů, posílení rodičovských kompetencí, podpora zdravého vývoje dětí. Cílovou skupinou jsou rodiny, u nichž v důsledku rozvodu či rozchodu dochází k eskalaci konfliktů mezi rodiči a dochází k narušení vazeb mezi rodičem a dítětem.

 

5. Psychologická a terapeutická podpora pro ohrožené děti

Z dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti) opatření č. IV – Podpora práce s ohroženými dětmi (psychologická a terapeutická práce s dětmi ohroženými nebo trpícími psychickými obtížemi a rizikovým chováním) byli získány finanční prostředky na realizaci projektu v částce 117 969,-  Kč.

Cílem projektu je psychologická a terapeutická péče umožňující zdravý vývoj dětí, které jsou ohrožené nebo trpící psychickými obtížemi a rizikovým chováním a s tím související kompenzace dlouhých čekacích lhůt uu psychologů a psychiatrů. Cílovou skupinou jsou děti s rizikovým chováním (sebepoškozování, suicidální pokusy…), děti trpící psychickými a psychiatrickými obtížemi.

 

Projekty realizované v minulých letech:

Název projektu Doba realizace Projekt je podpořen Částkou Role v projektu
Síťování odborníků jižních Čech 2018 Operačním programu Zaměstnanost EU 1319020 Kč žadatel
Podpora rodin v Jihočeském kraji – 2018 2018 MPSV 586.444 Kč žadatel
Pomoc Raz 2 2018 Nadace rozvoje občanské společnosti společně s Českou televizí 302 212 Kč žadatel
Podpora rodin v Jihočeském kraji – 2018 2018 Jihočeský kraj 978.000 Kč žadatel
„Zlepšení ohrožených rodinných vztahů – Kaplice 2018“ 2018 město Kaplice 45 000 Kč žadatel
Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech leden 2015 – duben 2017 grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 3161 168 Kč žadatel (partner Theia – krizové centrum o.p.s.)
Krizová pomoc (sociální služba) 2016 Jihočeský kraj 659 700 Kč žadatel
Podpora rodin v Jihočeském kraji 2016 MPSV – Podpora rodiny 367 864 Kč žadatel
Projekt na podporu a posílení rodinných vztahů leden 2016 – říjen 2016 Jihočeský kraj 300 000 Kč žadatel
Zajištění krizové pomoci 2016 2016 Statutární město České Budějovice 70 000 Kč žadatel
Práce s rodinami s dětmi v rámci pověření SPOD 2016 Statutární město České Budějovice 50 000 Kč žadatel
Zlepšení narušených rodinných vztahů a zvládání zátěžových životních situací 2016 město Kaplice 40 000 Kč žadatel
Rozšíření nabídky služeb pro dětské klienty Krizového centra 2015-2016 Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations 25 395 € žadatel
Psychologická a terapeutická podpora pro ohrožené děti (s psychickými obtížemi a rizikovým chováním) leden 2016 – říjen 2016 Jihočeský kraj 150 000 Kč žadatel
Sociální práce a terapeutické programy pro násilné osoby  1.5.2015-30.4.2016 z prostředků Norských fondů, spravovaných Nadací Open Society Fund Praha. 630 000 Kč partner (žadatelem Theia – krizové centrum o.p.s.)
Krizová pomoc (sociální služba) 2015 Jihočeský kraj 612 400 Kč žadatel
Projekt na podporu rodinných vztahů 2015 Jihočeský kraj 300 000 Kč žadatel
Podpora rodin v Jihočeském kraji 2015 MPSV – Podpora rodiny 225 209 Kč žadatel
Zlepšení narušených rodinných vztahů a zvládání zátěžových životních situací  2015 město Kaplice  42 000 Kč žadatel