union-jack-26119_1280 

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.s. od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2016 realizuje projekt:

Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech

Další informace viz „Právo na dětství“.

Cíl projektu:

 • Zajistit, aby opravdové názory dětí v rozvodové řízení byly zjišťovány způsobem odpovídající jejich potřebám.
 • Nalézt překážky, které brání účinné účasti dětí v procesu rozhodování a navrhnout opatření k jejich odstranění či minimalizaci.

Průběh projektu:

1. Sběr a analýza dat relevantních klientských případů.

2. Vytvoření dvou metodických materiálů.

 • Jeden pro pracovníky státní správy (pracovníky orgánů péče o děti, soudů, soudních znalců apod.), druhý pro pracovníky z pomáhajících profesí pracující s dětmi a mladými lidmi.
 • Obsahem metodik bude:
  • Zapojení dětí do soudních a správních řízení.
  • Zvláštní pozornost bude věnována úskalím a rizikům v procesu zapojování dětí do rozhodovacích procesů (indikace podporovaných setkávání, zapojení dětí se speciálními potřebami a metoda Sandspiel, která pomáhá dětem vyjádřit svůj názor beze slov formou hry.)
  • Metodiky se také budou zabývat problematikou: syndromu zavrženého rodiče, manipulace dítěte rodiči, otázku svéprávnosti a vyzrálosti dítěte.

3. Pilotní ověřování metodických materiálů v praxi a případná revize.

 • Proběhne v rámci běžné práce s klienty a v rámci programů pro školy a podpůrně-terapeutických skupin pro adolescenty. Děti tak budou participovat na vzniku metodických materiálů.

Výstupy projektu:

 • Navržení zefektivnění systému spolupráce relevantních institucí a organizací.
 • Praktické metodiky a odborná publikace pro odborníky pracující s dětmi.
 • Školení odborníků na téma zapojování dětí do rozhodovacích procesů.
 • Důležitým zdrojem informací budou realizované rozhovory s experty v dané oblasti (soudci, pracovnicemi SPOD, soudními znalci, psychology aj.)

 

Partnerem projektu je THEIA – krizové centrum o.p.s.


Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska částkou 1 446 057 Kč.

Logo_ESF

 

Představení projektu též na stránce www.pravonadetstvi.cz.

 

Z průběhu projektu:

1.3.2015 Zahájení aktivity s dětmi
31.3.2015 Poptávka reklamní předměty
6.7.2015 Poptávka letáky

 

Publicita projektu

KC se zúčastnilo konference

Ve dnech 24.-25.10.2016 se naše Krizové centrum zúčastnilo mezinárodní konference s názvem „Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe„, kterou pořádal Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v rámci svého projektu Práva a participace dítěte v agendách ÚMPOD.

Přikládáme anotaci z pozvánky: „Náplní konference jsou příspěvky odborníků z různých zemí, kteří se ve své praxi setkávají s dětmi vtaženými do rodičovského konfliktu a prostřednictvím různých modelů se snaží, aby se tyto děti nestaly pouze zbraní v rukou rodičů, ale subjektem, který má právo se vyjadřovat ve věcech, které se ho týkají. Příspěvky jsou zaměřeny na pohled každé z jednotlivých profesí na praktický rozměr a obsah zapojování dětí. Otázkou nebude jenom proč, ale i jak děti zapojit. Sdílena tak bude dobrá praxe různých profesí z několika evropských zemí, které přistoupily k reálnému naplňování participačních práv dítěte v praktické, nikoliv pouze teoretické rovině.“

Jedním z přednášejících byla i naše kolegyně Mgr. Zlata Knetlová s příspěvkem „Zjevná a odvrácená tvář zjišťování názorů a potřeb dětí“.  Anotace: Zjišťování názorů a potřeb dětí je pro pracovníky SPOD nelehký úkol. Ve spolupráci s dalšími odborníky a NNO se mohou překvapivě ukázat a odhalit skutečnosti, které zpočátku nebyly zřejmé, avšak pro rozhodnutí o dalším životě dítěte mohou sehrát klíčovou roli. V rámci příspěvku budou prezentovány dva příklady z praxe Krizového centra pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. poukazující na výhody úzké spolupráce NNO a SPOD.

 

 

 

Dodatečné aktivity – prodloužení projektu od 1.7.2016

Dodatečná aktivita rozšiřuje a navazuje na aktivity původního projektu. Pokračujeme proto v cíli projektu, kterým je zlepšení postavení dítěte a mladých lidí v řízeních, kdy je rozhodováno o záležitostech, kterých se jich bezprostředně týkají, napomoci k důslednější realizaci jejich práva svobodně vyjadřovat své názory v těchto záležitostech a zajistit, aby tyto názory byly zjišťovány, respektovány a byly vždy zohledněny v procesu rozhodování. Kromě problematiky se zaměřujeme také na problematiku SZR (syndrom zavrženého rodiče) a CAN (syndrom týraného a zneužívaného dítěte).

Novými výstupy projektu budou:

1) Další kurzy, které mají zvýšit kompetence pracovníků zjišťujících dětský názor a návazná spolupráce s proškolenými účastníky k upevnění získaných znalostí, viz  Praktický nácvik zjišťování potřeb a názorů dětí a Syndrom zavrženého rodiče.

2) Zapojování dětí a zjišťování jejich názoru novými (sandplay, doprovázení rozhodovacím procesem, 2 nově vyvinuté metody k odhalování CAN) i osvědčenými způsoby (programy na školách).

3) Tvorba podpůrných materiálů – informační materiály pro děti a odborná publikace.

4) Vývoj nových technik k odhalování CAN.

Projekt významnou měrou přispívá ke správnému postupování odborníků, kteří zjišťují názor dětí na skutečnosti, které se jich bezprostředně týkají. Vychází se přitom jak z dosavadních zkušeností a teoretických znalostí odborných pracovníků žadatele i partnera, ale nové přístupy jsou paralelně ověřovány praxí a poznatky průběžně zakomponovány do průběžně se tvořícího know-how.