Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. je průběžně financováno z různých zdrojů, podle nichž upravuje svoji činnost.

V roce 2024 jsou činnosti Krizového centra financovány z těchto projektů:

1. Návratná finanční pomoc 2024

Jihočeský kraj nám poskytl překlenovací půjčku ve výši 268 000 Kč, díky které jsme mohli bezpečně překrýt období začátku roku, než nám přijdou první řádné dotace. 

 

2. MPSV Rodina 2024:

Ze státního rozpočtu ČR z Dotačního programu Rodina byly podpořeny naše dva projekty:

 1. Podpora rodin v Jihočeském kraji – 2024 částkou 1 040 591,- Kč.

Projekt byl realizován v rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany v návaznosti na ospody v Jihočeském kraji. Je zaměřen na ucelenou pomoc dětem a jejich rodinám s cílem zlepšit rodinné vztahy, posílit rodičovské kompetence a zabránit rozvinutí vztahových či osobnostních poruch. K první cílové skupině projektu patří rodiče s dětmi procházející rozvodem. S touto cílovou skupinou pracujeme v duchu tzv. cochemské praxe a spadají sem tyto aktivity:

 • provázení rodičů rozvodem formou individuálních a rodičovských
  konzultací
 • účast na případových konferencích
 • krátkodobá terapie formou individuální nebo rodinné konzultace s rodiči, případně dítětem, tvorba rodičovských dohod, mediační řešení porozvodových konfliktů, kdy se do středu konfliktu dostávají děti, což má vždy negativní dopad na jejich zdravý vývoj.  

Druhou cílovou skupinou projektu jsou děti a dospívající s psychickými problémy, nebo již psychiatrickou diagnózou. Jedná se především o úzkosti, depresivní stavy, agresivní chování, poruchy příjmu potravy či
sebepoškozování jako důsledek dlouhodobých konfliktů v rodině či reakce na traumatickou událost, týrání či zneužívání. Úzce spolupracujeme s dětskými psychiatry a formou individuální terapie udržujeme děti v ambulantní formě péče bez nutnosti hospitalizace. Tím jim umožňujeme setrvat v rodinném systému bez přerušení kontaktů a vazeb, ke kterým by hospitalizací mohlo dojít.

        2. Posílení zdravých rodinných vztahů v roce 2024 – částkou 79 558, Kč 

Aktivitami projektu jsou kurzy, a to:

KA1: Edukační skupiny pro těhotné páry 

KA2: Edukační skupiny pro rodiče dětí zaměřené na podporu a rozvoj zdravého rodičovství

KA3: Edukační skupiny pro rodiče a děti na posílení vzájemných vztahů

 

3. Krizová pomoc pro děti a rodinu 2024:

I v tomto roce jsme byli podpořeni z Jihočeského kraje z účelové dotace poskytované sociální služby Krizová pomoc. Celková výše podpory pro poskytování sociální služby Krizová pomoc pro tento rok činí    1 069 000 Kč. Cílovou skupinou pro poskytování krizové pomoci jsou osoby v krizi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, rodiny s dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy. Nabízenou aktivitou je poskytnutí okamžitého a bezpečného prostoru pro sdílení osobního trápení a včasná psychosociální podpora ve vypjaté osobní či rodinné situaci.

 

4. Podpora dětem a rodinám v krizi 2024

Také v letošním roce nám Nadace ČEZ podpořila rozšíření registrované služby krizová pomoc, a to částkou 100 000 Kč.

 

5. Naděje (nejen) pro generaci „sněhových vloček“ 2023-24

Od Kuřete – Nadace NROS program Pomozte dětem – se nám podařilo získat finanční prostředky a tím navazující podporu na projekt Naděje pro dětskou duši v době po-covidové, a to v celkové výši 594 312 Kč. Můžete tak pokračovat v podpoře pro stále vysoké počty dětí a dospívajících, kteří potřebují psychologickou a terapeutickou péči. Úzkosti, depresivní stavy, sebepoškozování, nebo poruchy příjmu potravy u dětí a dospívajících ve velké míře bohužel přetrvávají. 

6. Druhý domov

Nadace EPCG nám opět i pro rok 2024 přispěla částkou 553 944 Kč z Výzvy Druhý domov III. na mzdové náklady pro dvě ukrajinské psycholožky, které poskytují psychologickou a posttraumatickou pomoc ukrajinským dětem, dospívajícím a jejich rodičům, kteří byli stejně jako ony dvě násilně vysídleny z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině.

 

 

V roce 2023 byly činnosti Krizového centra financovány z těchto projektů:

1. MPSV Rodina 2023:

Ze státního rozpočtu ČR z dotačního programu Rodina byly podpořeny naše dva projekty:

 1. Podpora rodin v Jihočeském kraji – 2023 částkou 1 029 082 Kč.

Projekt byl realizován v rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany v návaznosti na ospody v Jihočeském kraji. Je zaměřen na ucelenou pomoc dětem a jejich rodinám s cílem zlepšit rodinné vztahy, posílit rodičovské kompetence a zabránit rozvinutí vztahových či osobnostních poruch. K první cílové skupině projektu patří rodiče s dětmi procházející rozvodem. S touto cílovou skupinou pracujeme v duchu tzv. cochemské praxe a spadají sem tyto aktivity:

 • provázení rodičů rozvodem formou individuálních a rodičovských
  konzultací
 • účast na případových konferencích
 • krátkodobá terapie formou individuální nebo rodinné konzultace s rodiči, případně dítětem, tvorba rodičovských dohod, mediační řešení porozvodových konfliktů, kdy se do středu konfliktu dostávají děti, což má vždy negativní dopad na jejich zdravý vývoj.  

Druhou cílovou skupinou projektu jsou děti a dospívající s psychickými problémy, nebo již psychiatrickou diagnózou. Jedná se především o úzkosti, depresivní stavy, agresivní chování, poruchy příjmu potravy či
sebepoškozování jako důsledek dlouhodobých konfliktů v rodině či reakce na traumatickou událost, týrání či zneužívání. Úzce spolupracujeme s dětskými psychiatry a formou individuální terapie udržujeme děti v ambulantní formě péče bez nutnosti hospitalizace. Tím jim umožňujeme setrvat v rodinném systému bez přerušení kontaktů a vazeb, ke kterým by hospitalizací mohlo dojít.

        2. Posílení zdravých rodinných vztahů v roce 2023 – částkou 101 663 Kč 

Aktivitami projektu jsou kurzy, a to:

KA1: Edukační skupiny pro těhotné páry 

KA2: Edukační skupiny pro rodiče dětí zaměřené na podporu a rozvoj zdravého rodičovství

KA3: Edukační skupiny pro rodiče a děti na posílení vzájemných vztahů

2. Krizová pomoc pro děti a rodinu 2023:

I v tomto roce jsme byli podpořeni z Jihočeského kraje z účelové dotace poskytované sociální služby Krizová pomoc. Celková výše podpory pro poskytování sociální služby Krizová pomoc pro tento rok činila 1 073 000 Kč. Cílovou skupinou pro poskytování krizové pomoci jsou osoby v krizi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, rodiny s dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy. Nabízenou aktivitou je poskytnutí okamžitého a bezpečného prostoru pro sdílení osobního trápení a včasná psychosociální podpora ve vypjaté osobní či rodinné situaci.

3. Krajský dotační program na podporu sociálních služeb 2023:

Opatření č. 2: Podpora spolufinancování sociálních služeb zařazených do Sítě JčK
Jedná se o podporu sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje zařazených do Sítě JčK v rozsahu dle vydaného Pověření JčK – KRIZOVÁ POMOC, podpořeno částkou 173 000 Kč.

 

4. Psychosociální a terapeutická podpora pro ohrožené děti 2023

Z dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti)“ v celkové výši 75 500 Kč.

Opatření č. 2  

Podpora ohrožených rodin s dětmi včetně rodin v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).  

Projekt je zaměřen na pomoc ohroženým dětem, které jsou v evidenci OSPOD v JčK: děti s rizikovým chováním (sebepoškozování, sebevražedné tendence, agrese). Dále na děti, které již trpí závažnějšími psychickými a psychiatrickými obtížemi (depresivní stavy, poruchy příjmu potravy). Služby KC přecházejí, nebo navazují na ambulantní psychiatrickou péči či na pobytové odborné služby – sociální, školská, zdravotnická zařízení (diag. a vých. ústavy, psychiatrické nemocnice). Dětem a jejich rodinám je poskytována péče v této formě: psychosociální poradenství pro rodinu (podpora rodinného systému), individuální terapie pro děti, skupinová terapie pro děti, rodinná terapie. Všechny aktivity projektu probíhají v úzké návaznosti na dětské psychiatry a pediatry (ambulantní, pobytové). Projekt zahrnuje také dlouhodobou mezioborovou spolupráci odborníků a zapojení do reformy péče o duševní zdraví dětí a dospívajících. 

5. Práce s rodinami s dětmi v rámci pověření SPOD – 2023 

Pro projekt „Podpora zdravých rodinných vztahů 2023″ byla z dotace Statutárního města České Budějovice v opatření č. 2 – Podpora aktivit vykonávaných v rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí ve spolupráci s SPOD ČB získána finanční podpora ve výši 124 000 Kč.Projekt je zaměřen na ucelenou pomoc dětem a jejich rodinám s cílem zlepšit rodinné vztahy, posílit rodičovské kompetence a zabránit rozvinutí vztahových či osobnostních poruch. K první cílové skupině projektu patří rodiče s dětmi procházející rozvodem. S touto cílovou skupinou pracujeme v duchu tzv. cochemské praxe a spadají sem tyto aktivity:

 • provázení rodičů rozvodem formou individuálních a společných
  konzultací s rodiči
 • účast na případových konferencích
 • krátkodobá terapie formou individuální nebo rodinné konzultace s rodiči, případně dítětem, tvorba rodičovských dohod, mediační řešení porozvodových konfliktů

Druhou cílovou skupinou projektu jsou děti a dospívající s psychickými problémy, nebo již psychiatrickou diagnózou. Jedná se především o úzkosti, depresivní stavy, agresivní chování, poruchy příjmu potravy či
sebepoškozování jako důsledek dlouhodobých konfliktů v rodině či reakce na traumatickou událost, týrání či zneužívání. Úzce spolupracujeme s dětskými psychiatry a formou individuální terapie udržujeme děti v ambulantní formě péče bez nutnosti hospitalizace. Tím jim umožňujeme setrvat v rodinném systému bez přerušení kontaktů a vazeb, ke kterým by hospitalizací mohlo dojít.

6. Krizová pomoc 2023

Z dotačního programu města České Budějovice na zajištění poskytování registrované sociální služby krizová pomoc byl projekt „Krizová pomoc 2023“ podpořen částkou 137 000 Kč.

 

7. Naděje pro dětskou duši v době po-covidové

Projekt reaguje na zvyšující se počty dětí a dospívajících, kteří potřebují psychologickou a terapeutickou péči. Vnímáme nárůst úzkostí, depresivních stavů, sebepoškozování a poruch příjmu potravy u dětí a dospívajících. Nadace NROS program Pomozte dětem nás podpořila částkou 527 904,- Kč na roky 2022 – 2023.

https://www.nros.cz/podporujeme/sbirka-pomozte-detem/

8. Nejsou na to sami

Výzva 824 Pomozte dětem – Individuální projekty – individuální podpora pro ohrožené děti – intenzivní psychologická a terapeutická podpora – doprovázení konkrétních dětí a dospívajících u depresivních stavů, poruch příjmu potravy, sklonech si ublížit či vzít život, např. po propuštění z hospitalizace – podpořeno částkou 198 528 Kč, doba realizace podzim 2022 – podzim 2023.

Sbírka Pomozte dětem

9. Druhý domov

Nadace EPCG nám přispěla částkou 529 848 Kč z Výzvy Druhý domov II. na mzdové náklady pro dvě ukrajinské psycholožky, které poskytují psychologickou a posttraumatickou pomoc ukrajinským dětem a dospívajícím, které byly stejně jako ony dvě násilně vysídleny z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině.

10. Podpora dětem a rodinám v krizi 2023

Také v roce 2023 nám Nadace ČEZ podpořila rozšíření registrované služby krizová pomoc, a to částkou 187 320 Kč.

11. Naděje (nejen) pro generaci „sněhových vloček“ 2023-24

Od Kuřete – Nadace NROS program Pomozte dětem – se nám podařilo získat finanční prostředky a tím navazující podporu na projekt Naděje pro dětskou duši v době po-covidové, a to v celkové výši 594 312 Kč. Můžete tak pokračovat v podpoře pro stále vysoké počty dětí a dospívajících, kteří potřebují psychologickou a terapeutickou péči. Úzkosti, depresivní stavy, sebepoškozování, nebo poruchy příjmu potravy u dětí a dospívajících bohužel přetrvávají. 

Sbírka Pomozte dětem

12. Návratná finanční pomoc 2023

Jihočeský kraj nám poskytl překlenovací půjčku ve výši 253 000 Kč, díky které jsme mohli bezpečně překrýt období začátku roku, než nám přijdou první řádné dotace. 

 

Projekty realizované v minulých letech:

Název projektu Doba realizace Projekt je podpořen Částkou Role v projektu
Práce s rodinami s dětmi v rámci pověření SPOD 2019 2019 Město České Budějovice 100 000 Kč žadatel
Zlepšení ohrožených rodinných vztahů – Kaplice 2019 2019 Město Kaplice 45 000 Kč žadatel
Více pomoci pro děti s trápením 2019 NROS 599 784 Kč žadatel
Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2019 2019 Jihočeský  kraj 49 000 Kč žadatel
Psychologická a terapeutická podpora pro ohrožené děti  2019 Jihočeský kraj 117 969 Kč žadatel
Podpora a posilování rodinných vztahů 2019 2019 Jihočeský  kraj 162 139 Kč žadatel
Age-friendly pracoviště 2019 Operační program Zaměstnanost ESF 2 221 985 Kč žadatel
Krizová pomoc pro děti a rodinu 2019 2019 Jihočeský kraj, MPSV 751 000 Kč žadatel
Síťování odborníků jižních Čech 2019 Operačním programu Zaměstnanost EU 1 319 020 Kč žadatel
Síťování odborníků jižních Čech 2018 Operačním programu Zaměstnanost EU 1 319 020 Kč žadatel
Podpora rodin v Jihočeském kraji – 2018 2018 MPSV 586 444 Kč žadatel
Pomoc Raz 2 2018 Nadace rozvoje občanské společnosti společně s Českou televizí 302 212 Kč žadatel
Podpora rodin v Jihočeském kraji – 2018 2018 Jihočeský kraj 978.000 Kč žadatel
„Zlepšení ohrožených rodinných vztahů – Kaplice 2018“ 2018 město Kaplice 45 000 Kč žadatel
Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech leden 2015 – duben 2017 grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 3161 168 Kč žadatel (partner Theia – krizové centrum o.p.s.)
Krizová pomoc (sociální služba) 2016 Jihočeský kraj 659 700 Kč žadatel
Podpora rodin v Jihočeském kraji 2016 MPSV – Podpora rodiny 367 864 Kč žadatel
Projekt na podporu a posílení rodinných vztahů leden 2016 – říjen 2016 Jihočeský kraj 300 000 Kč žadatel
Zajištění krizové pomoci 2016 2016 Statutární město České Budějovice 70 000 Kč žadatel
Práce s rodinami s dětmi v rámci pověření SPOD 2016 Statutární město České Budějovice 50 000 Kč žadatel
Zlepšení narušených rodinných vztahů a zvládání zátěžových životních situací 2016 město Kaplice 40 000 Kč žadatel
Rozšíření nabídky služeb pro dětské klienty Krizového centra 2015-2016 Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations 25 395 € žadatel
Psychologická a terapeutická podpora pro ohrožené děti (s psychickými obtížemi a rizikovým chováním) leden 2016 – říjen 2016 Jihočeský kraj 150 000 Kč žadatel
Sociální práce a terapeutické programy pro násilné osoby  1.5.2015-30.4.2016 z prostředků Norských fondů, spravovaných Nadací Open Society Fund Praha. 630 000 Kč partner (žadatelem Theia – krizové centrum o.p.s.)
Krizová pomoc (sociální služba) 2015 Jihočeský kraj 612 400 Kč žadatel
Projekt na podporu rodinných vztahů 2015 Jihočeský kraj 300 000 Kč žadatel
Podpora rodin v Jihočeském kraji 2015 MPSV – Podpora rodiny 225 209 Kč žadatel
Zlepšení narušených rodinných vztahů a zvládání zátěžových životních situací  2015 město Kaplice  42 000 Kč žadatel