Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.s. je průběžně financováno z různých zdrojů, podle nichž upravuje svoji činnost.

 

V roce 2022 byly činnosti Krizového centra financovány z těchto projektů:

1. Rodina 2022:

Ze státního rozpočtu ČR z dotačního programu Rodina byl pro rok 2022 podpořen náš projekt Podpora rodin v Jihočeském kraji – 2021 částkou 806 834,- Kč

Projekt byl realizován v rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany v návaznosti na ospody v Jihočeském kraji. Je zaměřen na ucelenou pomoc dětem a jejich rodinám s cílem zlepšit rodinné vztahy, posílit rodičovské kompetence a zabránit rozvinutí vztahových či osobnostních poruch. K první cílové skupině projektu patří rodiče s dětmi procházející rozvodem. S touto cílovou skupinou pracujeme v duchu tzv. cochemské praxe a spadají sem tyto aktivity:

  • provázení rodičů rozvodem formou individuálních a rodičovských
    konzultací
  • účast na případových konferencích
  • krátkodobá terapie formou individuální nebo rodinné konzultace s rodiči, případně dítětem, tvorba rodičovských dohod, mediační řešení porozvodových konfliktů, kdy se do středu konfliktu dostávají děti, což má vždy negativní dopad na jejich zdravý vývoj.  

Druhou cílovou skupinou projektu jsou děti a dospívající s psychickými problémy, nebo již psychiatrickou diagnózou. Jedná se především o úzkosti, depresivní stavy, agresivní chování, poruchy příjmu potravy či
sebepoškozování jako důsledek dlouhodobých konfliktů v rodině či reakce na traumatickou událost, týrání či zneužívání. Úzce spolupracujeme s dětskými psychiatry a formou individuální terapie udržujeme děti v ambulantní formě péče bez nutnosti hospitalizace. Tím jim umožňujeme setrvat v rodinném systému bez přerušení kontaktů a vazeb, ke kterým by hospitalizací mohlo dojít.

2. Krizová pomoc pro děti a rodinu 2022:

I v tomto roce jsme byli podpořeni z Jihočeského kraje z účelové dotace poskytované sociální služby Krizová pomoc pro děti a rodinu. Celková výše podpory pro poskytování sociální služby Krizová pomoc pro tento rok činila 842 000- Kč. Cílovou skupinou pro poskytování krizové pomoci jsou osoby v krizi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, rodiny s dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy. Nabízenou aktivitou je poskytnutí okamžitého a bezpečného prostoru pro sdílení osobního trápení a včasná psychosociální podpora ve vypjaté osobní či rodinné situaci.

3. Podpora a posilování rodinných vztahů 2022

Z dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti)  opatření č. III – Podpora odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny byli získány finanční prostředky na realizaci projektu v částce  120 000,- Kč.

Cílem projektu je zlepšení rodinných vztahů, posílení rodičovských kompetencí, podpora zdravého vývoje dětí. Cílovou skupinou jsou rodiny, u nichž v důsledku rozvodu či rozchodu dochází k eskalaci konfliktů mezi rodiči a dochází k narušení vazeb mezi rodičem a dítětem.

4. Psychologická a terapeutická podpora pro ohrožené děti

Z dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti) opatření č. IV – Podpora práce s ohroženými dětmi (psychologická a terapeutická práce s dětmi ohroženými nebo trpícími psychickými obtížemi a rizikovým chováním) byli získány finanční prostředky na realizaci projektu v částce 90 000,- Kč.

Cílem projektu je psychologická a terapeutická péče umožňující zdravý vývoj dětí, které jsou ohrožené nebo trpící psychickými obtížemi a rizikovým chováním a s tím související kompenzace dlouhých čekacích lhůt u psychologů a psychiatrů. Cílovou skupinou jsou děti s rizikovým chováním (sebepoškozování, suicidální pokusy…), děti trpící psychickými a psychiatrickými obtížemi.

5. Psychologická podpora pro ukrajinské děti v jejich rodném jazyce

Díky projektu “Psychologická podpora pro ukrajinské děti v jejich rodném jazyce” ve výši 258 770,- Kč od Nadace rozvoje občanské společnosti v programu Pomozte dětem poskytujeme odbornou psychologickou pomoc až 300 dětem ukrajinských uprchlíků přímo ve školách a také individuálně.  

Sbírka Pomozte dětem

6. Práce s rodinami s dětmi v rámci pověření SPOD – 2022

Pro projekt „Podpora zdravých rodinných vztahů 2022″ byla z dotace Statutárního města České Budějovice v opatření č. 2 – Podpora aktivit vykonávaných v rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí ve spolupráci s SPOD ČB získána finanční podpora ve výši 110 000,- Kč.

Projekt je zaměřen na ucelenou pomoc dětem a jejich rodinám s cílem zlepšit rodinné vztahy, posílit rodičovské kompetence a zabránit rozvinutí vztahových či osobnostních poruch. K první cílové skupině projektu patří rodiče s dětmi procházející rozvodem. S touto cílovou skupinou pracujeme v duchu tzv. cochemské praxe a spadají sem tyto aktivity:

  • provázení rodičů rozvodem formou individuálních a párových
    konzultací s rodiči
  • účast na případových konferencích
  • krátkodobá terapie formou individuální nebo rodinné konzultace s rodiči, případně dítětem, tvorba rodičovských dohod, mediační řešení porozvodových konfliktů, kdy se do středu konfliktu dostávají děti, což má vždy negativní dopad na jejich zdravý vývoj.  

Druhou cílovou skupinou projektu jsou děti a dospívající s psychickými problémy, nebo již psychiatrickou diagnózou. Jedná se především o úzkosti, depresivní stavy, agresivní chování, poruchy příjmu potravy či
sebepoškozování jako důsledek dlouhodobých konfliktů v rodině či reakce na traumatickou událost, týrání či zneužívání. Úzce spolupracujeme s dětskými psychiatry a formou individuální terapie udržujeme děti v ambulantní formě péče bez nutnosti hospitalizace. Tím jim umožňujeme setrvat v rodinném systému bez přerušení kontaktů a vazeb, ke kterým by hospitalizací mohlo dojít.

7. Krizová pomoc 2022 

Z dotačního programu města České Budějovice na zajištění poskytování registrované sociální služby krizová pomoc byl projekt „Krizová pomoc 2021“ podpořen částkou 150 000- Kč.

 

8. Naděje pro dětskou duši v době po-covidové

Projekt reaguje na zvyšující se počty dětí a dospívajících, kteří potřebují psychologickou a terapeutickou péči. Vnímáme nárůst úzkostí, depresivních stavů, sebepoškozování a poruch příjmu potravy u dětí a dospívajících. Nadace NROS program Včasná pomoc dětem nás podpořili částkou 527 904,- Kč na roky 2022 – 2023.

https://www.nros.cz/podporujeme/sbirka-pomozte-detem/

9. Nadace ČEZ 2022

Od Nadace ČEZ jsme na obdrželi grand ve výši 110 000,- Kč na psychologickou pomoc dětem a dospívajícím, které trpí poruchami příjmu potravy.

10. Nejsou na to sami

Výzva 824 Pomozte dětem – Individuální projekty – individuální podpora pro ohrožené děti – intenzivní psychologická a terapeutická podpora – doprovázení konkrétních dětí a dospívajících u depresivních stavů, poruch příjmu potravy, sklonech si ublížit či vzít život, např. po propuštění z hospitalizace – podpořeno částkou 198 528 Kč, doba realizace podzim 2022 – jaro 2023.

Sbírka Pomozte dětem

 

 

Projekty realizované v minulých letech:

Název projektu Doba realizace Projekt je podpořen Částkou Role v projektu
Práce s rodinami s dětmi v rámci pověření SPOD 2019 2019 Město České Budějovice 100 000 Kč žadatel
Zlepšení ohrožených rodinných vztahů – Kaplice 2019 2019 Město Kaplice 45 000 Kč žadatel
Více pomoci pro děti s trápením 2019 NROS 599 784 Kč žadatel
Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2019 2019 Jihočeský  kraj 49 000 Kč žadatel
Psychologická a terapeutická podpora pro ohrožené děti  2019 Jihočeský kraj 117 969 Kč žadatel
Podpora a posilování rodinných vztahů 2019 2019 Jihočeský  kraj 162 139 Kč žadatel
Age-friendly pracoviště 2019 Operační program Zaměstnanost ESF 2 221 985 Kč žadatel
Krizová pomoc pro děti a rodinu 2019 2019 Jihočeský kraj, MPSV 751 000 Kč žadatel
Síťování odborníků jižních Čech 2019 Operačním programu Zaměstnanost EU 1 319 020 Kč žadatel
Síťování odborníků jižních Čech 2018 Operačním programu Zaměstnanost EU 1 319 020 Kč žadatel
Podpora rodin v Jihočeském kraji – 2018 2018 MPSV 586 444 Kč žadatel
Pomoc Raz 2 2018 Nadace rozvoje občanské společnosti společně s Českou televizí 302 212 Kč žadatel
Podpora rodin v Jihočeském kraji – 2018 2018 Jihočeský kraj 978.000 Kč žadatel
„Zlepšení ohrožených rodinných vztahů – Kaplice 2018“ 2018 město Kaplice 45 000 Kč žadatel
Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech leden 2015 – duben 2017 grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 3161 168 Kč žadatel (partner Theia – krizové centrum o.p.s.)
Krizová pomoc (sociální služba) 2016 Jihočeský kraj 659 700 Kč žadatel
Podpora rodin v Jihočeském kraji 2016 MPSV – Podpora rodiny 367 864 Kč žadatel
Projekt na podporu a posílení rodinných vztahů leden 2016 – říjen 2016 Jihočeský kraj 300 000 Kč žadatel
Zajištění krizové pomoci 2016 2016 Statutární město České Budějovice 70 000 Kč žadatel
Práce s rodinami s dětmi v rámci pověření SPOD 2016 Statutární město České Budějovice 50 000 Kč žadatel
Zlepšení narušených rodinných vztahů a zvládání zátěžových životních situací 2016 město Kaplice 40 000 Kč žadatel
Rozšíření nabídky služeb pro dětské klienty Krizového centra 2015-2016 Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations 25 395 € žadatel
Psychologická a terapeutická podpora pro ohrožené děti (s psychickými obtížemi a rizikovým chováním) leden 2016 – říjen 2016 Jihočeský kraj 150 000 Kč žadatel
Sociální práce a terapeutické programy pro násilné osoby  1.5.2015-30.4.2016 z prostředků Norských fondů, spravovaných Nadací Open Society Fund Praha. 630 000 Kč partner (žadatelem Theia – krizové centrum o.p.s.)
Krizová pomoc (sociální služba) 2015 Jihočeský kraj 612 400 Kč žadatel
Projekt na podporu rodinných vztahů 2015 Jihočeský kraj 300 000 Kč žadatel
Podpora rodin v Jihočeském kraji 2015 MPSV – Podpora rodiny 225 209 Kč žadatel
Zlepšení narušených rodinných vztahů a zvládání zátěžových životních situací  2015 město Kaplice  42 000 Kč žadatel